Ogólne warunki handlowe i dostaw

JMC-MIXERS Wojciech Szymański z siedzibą w miejscowości Pleśna, pod adresem 33-171 Pleśna 303, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia pod numerem KRS 0000229687, NIP 8733031905, REGON:120010860 / jmc-mixers.com / Email: biuro@jmc-mixers.com

I. Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy dokument stanowi Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (dalej „OWSiD”) mający zastosowanie do transakcji handlowych, dostaw towarów oraz usług świadczonych przez przedsiębiorstwo Firma Szymański Sp. J. z siedzibą w miejscowości Pleśna (dalej „JMC-Mixers”, lub „Dostawca”) na rzecz innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (dalej jako „Kupujący”).
 2. Zapisów nie stosuje się do osób fizycznych posiadających status konsumenta w myśl obowiązujących przepisów prawa.
 3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zapisów OWSiD, które stanowią integralną część umów sprzedaży /dostaw/ zawieranych pomiędzy Stronami.
 4. Materiały promocyjne, cenniki oraz inne dokumenty albo informacje wydane przez Dostawcę w jakiejkolwiek formie w związku z promowanymi towarami, podlegają zmianom bez powiadomienia i nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu prawa, a ich akceptacja nie oznacza zwarcia umowy.
 5. Wszelkie ilustracje, zdjęcia lub opisy, niezależnie od tego, czy znajdują się w katalogu, broszurach, cenniku, stronie internetowej albo innych dokumentach opublikowanych przez Dostawcę, mają wyłącznie charakter informacyjny lub promocyjny, stąd nie są wiążące dla Dostawcy i nie prowadzą do zawarcia umowy przez ich akceptację ze strony Kupującego.
 6. Umowa sprzedaży / dostawy / zostaje zawarta pomiędzy Kupującym i Dostawcą z chwilą potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia zamówienia złożonego przez Dostawcę do realizacji. Każdorazowy zakres dostaw oraz ich szczegółowe warunki, określone są w zawartej przez strony umowie (odpowiednio przyjętej ofercie, potwierdzeniu przyjęcia zamówienia), a w zakresie nią nieuregulowanym, niniejszymi OWSiD.
 7. Oferta i jej akceptacja, zamówienie oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia może nastąpić w formie pisemnej, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
 8. Zmiana treści zamówienia, jego anulowanie, rozwiązanie bądź odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie w jakiej strony uprzednio dokonały zawarcia umowy.

II. Warunki dostaw


 1. Termin realizacji zamówienia wynika każdorazowo z treści oświadczenia Dostawcy stanowiącego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. O ile z oświadczenia Dostawcy zawartego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji nie wynika inaczej, bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Dostawcę płatności wymaganej w warunkach transakcji.
 3. Dostawca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z okoliczności niezależnych od Dostawcy, w szczególności takich jak nieterminowa dostawa towaru jego podzespołów, półproduktów lub części przez kontrahenta Dostawcy, producenta lub innego dostawcy, powodowanych siłą wyższą, opóźnieniami transportowymi ze strony przewoźników, wynikających z czynności faktycznych lub prawnych wykonywanych przez organy władzy publicznej lub samorządowej Rzeczpospolitej Polski bądź oraz innych krajów itp. W takich przypadkach termin dostawy ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania przeszkody.
 4. Dostawa przedmiotu zamówienia dokonywana jest do miejsca określonego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 5. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, dostawa będzie realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Incoterms” oraz wedle warunków wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 6. Wszelkie certyfikaty, atesty, licencje, gwarancje, zaświadczenia i inne dokumenty związane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy będę realizowane wraz z przedmiotem zamówienia wyłącznie w przypadku, gdy zostały one wprost wskazane w zamówieniu przez Kupującego oraz zostały wprost potwierdzone przez Dostawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 7. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania przedmiotu umowy przewoźnikowi, bezpośrednio Kupującemu lub podmiotowi przez niego wskazanemu.
 8. Dostawca może ubezpieczyć przesyłkę na wniosek i koszt Kupującego.
 9. Wszystkie zwroty towaru, reklamacje, bądź inne czynności skutkujące przewozem towaru, jego części, akcesoriów lub dokumentacji związanej z przedmiotem umowy, nadanym zwrotnie przez Kupującego lub na jego zlecenie na adres Dostawcy, będą realizowane wyłącznie na koszt i ryzyko nadawcy.
 10. Jeśli przedmiotem zamówienia są towary dostarczane spoza kraju stanowiącego siedzibę Dostawcy, albo gdy towary mają zostać doręczone do takiego kraju, na Kupującym spoczywa ciężar i ryzyko ponoszenia wszelkich opłat skarbowych, celnych i podatków jaki wyniknąć może z tego tytułu począwszy od chwili rozpoczęcia dostawy jak i w czasie późniejszym.
 11. Kupującemu nie przysługuje prawo do rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy ani anulowania zamówienia, które zostało potwierdzone i przyjęte do realizacji przez Dostawcę, chyba że Dostawca wyrazi na to zgodę wyrażoną wprost oraz w formie w jakiej strony zawarły umowę.
 12. Bez zgody Dostawcy wyrażonej wprost i w formie w jakiej strony zawarły umowę, Kupującemu nie przyjmuje zwrotu towarów stanowiących przedmiot zamówienia.
 13. Dostawcy przysługuje jednostronnie uprawnienie do anulowania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, których strony pomimo zachowania należytej staranności nie mogły przewidzieć, a które skutkują niemożnością realizacji zamówienia w zakresie ilościowym, jakościowym lub wpływają na termin realizacji dostawy, w szczególności wynikających z siły wyższej, istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza, zmiany przepisów, zdarzeń zależnych od podmiotów trzecich np. producenta, innego dostawcy, przewoźnika, lub gdy na skutek zmiany przepisów albo okoliczności faktycznych realizacja przedmiotu zamówienia byłaby sprzeczna z przepisami prawa, naruszałaby dobre obyczaje lub uzasadniony interes Dostawcy.W przypadku anulowania przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższym zapisem, Dostawca zobowiązany jest zwrócić Kupującemu otrzymaną kwotę zaliczki w części, jaka wciąż nie została wykorzystana do realizacji przedmiotu zamówienia.
 14. Dostawca jest uprawniony odstąpić od realizacji umowy w całości lub w części zachowując prawo do zatrzymania otrzymanej zaliczki w szczególności na poczet poniesionych kosztów realizacji przedmiotu zamówienia oraz żądania naprawienia szkody obejmującej rzeczywiste straty jak i utracone korzyści, w następujących przypadkach:
  1. opóźnienia w zapłacie całości lub części zaliczki /przedpłaty/ wymaganej do realizacji przedmiotu umowy,
  2. nieprzekazania przez Kupującego informacji lub dokumentów koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia bądź jego terminowej dostawy,
  3. opóźnienia w odbiorze przedmiotu zamówienia,
  4. odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia.
  5. zajęcia towaru lub wstrzymania jego dostawy przez organ państwowy Rzeczpospolitej Polski, krajów UE lub krajów trzecich,
  6. wstrzymania dostawy przez jego producenta lub uprawniony podmiot trzeci z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
 15. Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru dostawy przedmiotu zamówienia lub którejkolwiek jego części w terminie dostawy, Dostawca niezależnie od żądania naprawienia szkody i zatrzymania kwoty przedpłaty, będzie upoważniony do przechowania lub zorganizowania przechowywania towaru na koszt i ryzyko Kupującego przez okres 30 dni, zaś po upływie tego terminu będzie upoważniony wedle własnego uznania do zniszczenia towaru, zwrotu na rzecz producenta lub innego zbywcy od którego towar został wcześniej zakupiony bądź rozporządzenia przedmiotem zamówienia na rzecz innego podmiotu.Dostawca ma również prawo obciążyć Kupującego karą umową o charakterze niewyłącznym w wysokości 1% wartości składowanych produktów za każdy dzień opóźnienia w odbiorze przedmiotu zamówienia, nie więcej jednak niż 50 % wartości zamówienia.

III. Płatność


 1. Szczegółowe warunki dostawy i płatności określa każdorazowo oferta wraz z potwierdzeniem przyjęcia przedmiotu zamówienia do realizacji.
 2. Wskazane w ofercie lub cenniku Dostawcy ceny towarów i usług stanowią wartości netto do których doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) wedle stawek obowiązujących dla poszczególnej transakcji w dacie wystawienia rachunku oraz koszty dostawy przedmiotu umowy.
 3. Podstawą dokonania rozliczeń pomiędzy stronami jest faktura VAT, faktura Proforma, faktura zaliczkowa lub inny rachunek jaki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa Dostawca może wystawić Kupującemu. Kupujący upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego tytułem wszelkich należności wynikających z zawartej transakcji oraz wynikających z niniejszych OWSiD.
 4. Należności wynikające z wystawionej faktury VAT są płatne przelewem na podany w niej rachunek bankowy Dostawcy lub w innej formie akceptowanej przez dostawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 5. Dostawca ma prawo żądania zaliczki /przedpłaty/, której należy dokonać na podstawie faktury pro forma lub faktury zaliczkowej na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę. Dokonana przez Kupującego przedpłata przeznaczona zostanie w szczególności na poczet kosztów realizacji zamówienia i poza sytuacjami wprost wskazanymi w OWSiD nie podlega zwrotowi.
 6. Jeżeli strony odrębnie nie postanowią inaczej w przypadku produktów na specjalne zamówienie wymagane jest dokonanie przedpłaty w wysokości 100% ceny zakupu towaru. O ile Dostawca nie uzna inaczej, po przyjęciu zamówienia do realizacji uiszczona kwota przedpłaty nie podlega zwrotowi.
 7. Dostawca uprawniony jest do wstrzymania z realizacją zamówienia do czasu otrzymania pełnej kwoty wymaganej przedpłaty.
 8. O ile Dostawca nie uzna inaczej, do czasu uregulowania całości ceny za towar będący przedmiotem zamówienia, prawo własności do niego przysługuje Dostawcy.

IV. Odpowiedzialność


 1. Z zastrzeżeniem zapisów poniżej, Dostawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
 2. Kupujący pod rygorem utraty prawa powoływania się na ujawnione nieprawidłowości zobowiązany jest w chwili przyjęcia towaru w obecności przewoźnika dokonać sprawdzenia stanu przedmiotu zamówienia pod względem ilości i jakości oraz w przypadku stwierdzenia stanu towaru bądź jego opakowania niezgodnego z umową, dokonać niezwłocznie zgłoszenia Dostawcy, nie później niż w terminie 24h roboczych od daty doręczenia przedmiotu zamówienia. Pokwitowanie odbioru przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśniecie roszczeń wobec Dostawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Dokonując zgłoszenia faktu dostawy towaru niezgodnego z przedmiotem zamówienia Kupujący zobowiązany jest na własny koszt wykazać twierdzenia na które się powołuje.
 3. Dostawca powiadomi Kupującego w przedmiocie oceny jego roszczeń w terminie odpowiednim do rodzaju ujawnionej wady lub okoliczności.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za szkody wynikające z siły wyższej
  2. za szkody powstałe na skutek działania lub zaniechania jego podwykonawców, kontrahentów, dalszych dostawców, producentów, bądź osób trzecich,
  3. za szkody spowodowane przez przedmiot sprzedaży lub jego część od chwili przekazania towaru przewoźnikowi albo dokonania dostawy przedmiotu sprzedaży bezpośrednio na rzecz kontrahenta,
  4. za szkody na produktach wytworzonych przez Kupującego lub osobę trzecią przy użyciu przedmiotu zamówienia lub też na produktach, do których włączono przedmiot zamówienia,
  5. z tytułu kar umownych,
  6. z tytułu naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, prawa patentowego, praw własności intelektualnej itp.
  7. jeżeli naruszenie jakichkolwiek praw lub interesów nastąpiło w wyniku specyfikacji dostaw dokonanej przez Kupującego, przez użycie dostaw nie przewidziane przez Dostawce, a także w przypadku gdy dostawy zostaną zmodyfikowane przez Kupującego albo używane z produktami, które nie zostały dostarczone przez Dostawcę,
  8. za utratę jakichkolwiek korzyści, jakie Kupujący mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono,
  9. z tytułu zamówienia towaru przez osobę nieupoważnioną,
  10. z tytułu dostawy towaru do dalszych odbiorców Kupującego,
  11. w przypadku przejęcia towaru przez dalszych kontrahentów Kupującego,
  12. wynikające z niewłaściwego transportu towaru, jego montażu, lub eksploatacji,
  13. z tytułu naruszenia przez Kupującego lub podmiot trzeci przepisów w zakresie ograniczeń eksportowych, przewozowych, embargo itp.
  14. za szkody wynikające ze zmian siły nabywczej pieniądza,
  15. za wady towaru wynikających z normalnego zużycia,
 5. Całkowita odpowiedzialność Dostawcy ze wszystkich tytułów, reżimów i podstaw jest limitowana do kwoty wartości zamówienia w związku z którym powstała szkoda w postaci straty rzeczywistej.
 6. O ile strony odrębnie nie ustaliły inaczej, w transakcjach wyłączone są uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji.
 7. Kupującemu przysługują wyłącznie uprawnienia z gwarancji w zakresie i na zasadach określonych odrębnie przez producenta towaru stanowiącego przedmiot transakcji i jedynie wobec niego.
 8. Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie sprzedaż / dostawa / towarów sprecyzowanych w zamówieniu, dlatego umowa nie obejmuje usług serwisu, szkolenia obsługi lub eksploatacji, instrukcji, nadzoru, wsparcia technicznego, logistycznego itd.
 9. Jeżeli strony nie postanowiły odrębnie w drodze umowy zawartej na piśmie pod rygorem nieważności, przeniesienie prawa własności do towaru stanowiącego przedmiot umowy nie stanowi o przeniesieniu jakichkolwiek praw autorskich, licencji, patentów, własności przemysłowej bądź innych praw związanych.
 10. Wynikające z niniejszej umowy zobowiązania Dostawcy ustają, jeżeli ich spełnienie narusza krajowe lub międzynarodowe regulacje z zakresu handlu zagranicznego lub prawa celnego, jak również nałożone embarga lub inne sankcje.
 11. Kupujący zrzeka się wobec Dostawcy podnoszenia zarzutów przedawnienia bądź przedstawienia jakichkolwiek wierzytelności do potrącenia z wierzytelnościami przysługującymi Dostawcy wobec Kupującego.

V. Zgodność z regulacjami z zakresu kontroli eksportu


 1. Jeżeli odbiorca towaru przekazuje je stronie trzeciej, zobowiązany jest przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych regulacji dotyczących kontroli obrotu (kontroli eksportu). W każdym przypadku transferu dóbr, prac i usług, Odbiorca zobowiązany jest przestrzegać regulacji dotyczących kontroli obrotu (kontroli eksportu) Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
 2. Jeżeli niezbędne okaże się umożliwienie odpowiednim organom państwa lub Dostawcy przeprowadzenia weryfikacji transakcji w kontekście kontroli eksportu, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie udostępnić posiadane informacje dotyczące końcowego użytkownika, końcowego adresu dostawy i zamierzonego zastosowania towarów Dostawcy, a także ewentualnych ograniczeń obrotu.
 3. Kupujący zobowiązuje się zwolnić Dostawcę z wszelkich roszczeń związanych z nieprzestrzeganiem przez Kupującego prawa i regulacji związanych z kontrolą eksportu, jak również do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Dostawcę, a wynikłych z wyżej wymienionego powodu.

VI. Ochrona danych i poufności

 1. Kupujący akceptując OWSiD wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dostawcę w celach i zakresie związanym pośrednio lub bezpośrednio z wykonaniem zamówienia.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do wyłącznego korzystania z logo oraz innych oznaczeń słownych lub graficznych identyfikujących jego przedsiębiorstwo. Poza czynnościami bezpośrednio zmierzającymi do właściwego wykonania przedmiotu umowy Kupujący nie może używać ani powielać oznaczeń identyfikujących dostawcę bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. Każda Strona w trakcie obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, warunków handlowych stron i faktu wzajemnej współpracy.
 4. W przypadku naruszenia klauzuli poufności przez Kupującego, Dostawcy przysługuje uprawnienie do żądania kary umownej stanowiącej 10 krotność łącznej wartości obrotów handlowych jakie miały miejsce pomiędzy stronami lub podmiotami z nimi powiązanymi w okresie 3 lat od daty naruszenia zasady poufności.

VII. Warunki przekazania urządzenia na testy


 1. Wydający oświadcza, iż przekazuje urządzenia sprawne technicznie, nadające się do zainstalowania i wykorzystania. Jeśli Odbierający po otrzymaniu wydanego urządzenia stwierdzi jakąkolwiek wadę, jest zobligowany niezwłocznie poinformować o tym Wydającego w formie pisemnej (fax, e-mail) w ciągu jednego dnia roboczego. Brak informacji o uszkodzeniach lub nieprawidłowej pracy urządzeń oznacza, że urządzenie jest w pełni sprawne technicznie i nie posiada jakichkolwiek uszkodzeń.
 2. Firma, której wydano urządzenie do testów zobowiązuje się do należytego zainstalowania oraz wykorzystania w/w urządzenia, zgodnie z jego przeznaczeniem i zastosowaniem.
 3. Firma, której wydano urządzenie do testów zobowiązuje się do oddania w/w urządzenia sprawnego technicznie ze wszystkimi elementami dostarczonymi wraz z urządzeniem, łącznie z dokumentacją techniczną. Jeżeli Wydający po sprawdzeniu oddanego urządzenia stwierdzi, iż oddane urządzenie nie jest sprawne technicznie, posiada uszkodzoną obudowę lub brakuje jakiegoś elementu z przyczyn leżących po stronie Odbierającego, wówczas obciąży Odbierającego kwotą naprawy urządzenia, wystawiając mu fakturę VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Odbierający urządzenie do testów zobowiązany jest do zapłaty kosztów trasportu urządzenia w obydwie strony (tj. do Odbierającego i z powrotem do Wydającego).
 5. Wydający oświadcza, iż data odebrania urządzenia od kuriera przez Odbierającego jest datą rozpoczęcia testów, co Odbierający poświadcza skanem lub zdjęciem podpisanego odbioru listu przewozowego wysłanego na adres mailowy biuro@jmc-mixers.com lub pocztowo na adres siedziby Wydającego. Ponadto za datę zakończenia okresu użytkowania urządzenia uważa się dzień, w którym maszyna zostaje przekazana do wysyłki dla Wydającego. Warunkiem zatwierdzenia daty wysyłki jest wysłanie skanu lub zdjęcia potwierdzenia wysyłki na adres mailowy biuro@jmc-mixers.com lub pocztowo na adres siedziby Wydającego.
 6. Niezwrócenie udostępnionego urządzenia w w/w terminie, zgodnie z warunkami umowy, skutkuje zmianą statusu urządzenia z testowego na wynajmowane oraz naliczeniem kwoty 100 Euro netto za każdy kolejny dzień wynajmu.

VIII. Postanowienia końcowe


 1. Kupujący zrzeka się prawa dokonania cesji praw i obowiązków wynikających ze stosunków prawnych objętych treścią i warunkami OWSiD bez zgody Dostawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dostawca może dokonać cesji Umowy lub jej części na rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniej zgody Kupującego.
 2. W stosunku do wszelkich sporów mogących wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań oraz stosunków prawnych których OWSiD dotyczą, określa się właściwość miejscową i rzeczową sądu powszechnego odpowiedniego dla siedziby Dostawcy, przy czym Dostawca zastrzega sobie prawo złożenia powództwa do sądu właściwego dla Kupującego.
 3. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWSiD lub postanowienia w zakresie innych umów są lub staną się nieważne albo bezskuteczne, nie ma to wpływu na ważność wszystkich pozostały przepisów lub umowy.
 4. Ilekroć w OWSiD mowa o zastrzeżeniach umownych przyjmuje się, że są one zawarte na korzyść Dostawcy.
 5. Niniejsze OWSiD oraz wszystkie stosunki prawne między Dostawca oraz Kupującym są oparte wyłącznie na prawie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W przypadku ujawnienia sprzeczności bądź wątpliwości interpretacyjnych wynikających z porównania różnych wersji językowych OWSiD, pierwszeństwo wykładni przyznaje się wersji dokumentu sporządzonego w języku polskim.

Kontakt